Element Graficzny

O BUDŻECIE

CZYM JEST BUDŻET OBYWATELSKI?

Budżet obywatelski zwany jest także partycypacyjnym, ponieważ to obywatele, mieszkańcy danej miejscowości partycypują, czyli biorą udział w podziale pewnej kwoty środków na projekty zgłaszane przez nich samych. W społeczeństwie obywatelskim mieszkańcy mają liczący się głos, nie tylko wyborczy, ale także głos do decydowania o tym, co powinno być zrobione w danej społeczności. To obywatele mają największą wiedzę na temat lokalnych potrzeb, ponieważ ich codzienne życie w dużej mierze zależy od decyzji podejmowanych na szczeblu lokalnym.

Idea budżetów obywatelskich polega na tym, że część budżetu miasta czy gminy przeznaczana jest na realizację projektów zgłaszanych bezpośrednio przez mieszkańców. Dzięki temu każdy obywatel może zgłosić swój projekt, który ma szansę realizacji, jeśli uzyska poparcie wymaganej liczby mieszkańców.

Często są to projekty o charakterze inwestycyjnym, poprawiające stan lokalnej infrastruktury drogowej, sportowej czy rekreacyjnej. Innymi razy mieszkańcy zgłaszają tzw. „projekty miękkie”, czyli oparte na zasobach ludzkich: wydarzenia, akcje społeczne i inne, których beneficjentami są rożne grupy: dzieci, młodzież, osoby wykluczone społecznie albo osoby starsze.

JAK ZGŁOSIĆ PROJEKT?

Jeśli masz już pomysł to sprawdź czy spełnia on kryteria zawarte w Uchwale dotyczącej budżetu obywatelskiego. Następnie znajdź 15 mieszkańców gminy, których zainteresujesz swoim pomysłem, by poparły Twój wniosek.
Wypełnij odpowiedni formularz i złóż wniosek wraz z listą poparcia w następujący sposób:
 • w Sekretariacie Urzędu Gminy lub
 • prześlij skan dokumentów pocztą elektroniczną na adres budzetobywatelski@kozy.pl, a następnie w terminie 7 dni dostarcz oryginały przesłanych dokumentów do Urzędu lub,
 • prześlij za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy z dopiskiem: „Budżet Obywatelski” (decyduje data wpływu do Urzędu).
Jeżeli jesteś osobą małoletnią do wniosku musisz dołączyć zgodę opiekuna prawnego osoby małoletniej.
Każdy mieszkaniec jest uprawniony do złożenia tylko jednej propozycji. pliki do pobrania

JAK GŁOSOWAĆ?

Masz dwa głosy, które możesz oddać po jednym;
 • na zadanie o charakterze infrastrukturalnym;
 • na zadanie o charakterze poza infrastrukturalnym;
w następujący sposób:

 • elektronicznie za pomocą elektronicznego formularza do głosowania zamieszczonego na tej stronie internetowej w zakładce "Głosuj" aby oddać głos musisz:
  • wybrać z listy jeden z projektów,
  • podać swoje dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia oraz numer telefonu komórkowego,
  • jeżeli jesteś osobą małoletnią, wówczas formularz wymusi podanie danych opiekuna prawnego takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz zaznaczenie zgody na udział osoby małoletniej w głosowaniu i przetwarzaniu jej danych osobowych,
  • zaznaczyć pole z informacją o przetwarzaniu danych osobowych,
  • kliknąć w ikonkę „GŁOSUJ”
  • Następnie na podany przez Ciebie numer telefonu komórkowego otrzymasz sms z jednorazowym kodem weryfikacyjnym, po którego wpisaniu (w odpowiednie pole) i potwierdzeniu, Twój głos zostanie zaliczony.
 • poprzez złożenie wypełnionego formularza do głosowania w sekretariacie Urzędu Gminy,
 • poprzez przesłanie wypełnionego formularza do głosowania na adres Urzędu Gminy ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy z dopiskiem: „Budżet Obywatelski” (decyduje data wpływu do Urzędu)
Pamiętaj, że można zagłosować tylko jeden raz oddając dwa głosy, jeden na zadanie o charakterze infrastrukturalnym i drugi na zadanie o charakterze poza infrastrukturalnym! pliki do pobrania

PLIKI DO POBRANIA

kontakt urząd gminy Kozy
ul. Krakowska 4
43-340 Kozy
tel. 33 829 86 50